Frågor och svar

På den här sidan hittar du svar på frågor om klimatförändringen och om var vi står. Information om Klimatföräldrarna hittar du här.

tuulivoimalatHur kan ni vara säkra på att klimatförändringen beror på människan?

En mycket stor majoritet av klimatforskarna, liksom också en rad betydande internationella forskningsinstitutioner (t.ex. FN:s klimatpanel IPCC, FN:s miljöorganisation UNEP, Meteorologiska världsorganisationen WMO och Meteorologiska Institutet i Finland) varnar alla för en snabb klimatförändring som resultat av människans aktivitet. Enligt IPCC (femte utvärderingsrapporten, den naturvetenskapliga grunden) beror uppvärmningen med 95 procents säkerhet på människans aktivitet och särskilt på utsläppen av växthusgaser. Om utsläppen inte minskas snabbt och signifikant tvingas våra barn leva i en värld där förutsättningarna för mänskligt liv är allvarligt hotade. Detta vill vi undvika med alla medel.

Varför tror ni att klimatförändringen innebär ett hot redan för våra barn?

IPCC (femte utvärderingsrapporten, effekter, anpassning, sårbarhet) har konstaterat att klimatförändringen utgör ett allvarligt hot mot människans och naturens välmåga överallt på jorden. Enligt IPCC kommer klimatförändringen att orsaka matbrist, att hota jordbruket och kustnäringarna, att öka frekvensen av extrema väderfenomen, att hota många storstäder via den stigande havsytan och försvåra samhällets livsviktiga basservice, t.ex. distributionen av vatten och el. Värst lider de sårbaraste befolkningsgrupperna och världens fattigaste människor. Enligt de aktuella prognoserna kommer många av de här problemen redan att beröra våra barn.

Hur varmt anser man att det kommer att bli?

Om utsläppen inte radikalt fås ned varnar IPCC för att den globala medeltemperaturen under de följande hundra åren stiger med upp till 5 grader. Världens länder har kommit överens om att uppvärmningen måste begränsas till högst 2 grader, annars utsätts mänskligheten för oacceptabla risker. I Finland stiger temperaturen enligt IPCC sannolikt med 4 grader redan omkring år 2060. Klimatföräldrarna anser att ett sådant här hasardspel med våra barns framtid är totalt ansvarslöst.

Vad borde vi då göra för att bromsa klimatförändringen?

Det viktigaste är att handla snabbt, fördröjningar hotar tvågradersmålet och gör det dyrare att åstadkomma resultat. Enligt IPCC (femte utvärderingsrapporten, begränsning av klimatförändringen) är det viktigast att radikalt ersätta de fossila bränslena med förnybar energi och kärnkraft samt att börja använda teknologi för att lagring och avskiljning av koldioxid (CCS) och spara energi effektivare. Bäst lyckas detta genom att minska elproduktionens klimatutsläpp och skogsskövlingen i världen.

Också i Finland måste vi fästa uppmärksamhet vid utsläppen från elproduktionen. Vi måste också öka byggnadernas energieffektivitet eftersom en stor del av vår energiproduktion går till uppvärmning. Också när vi utvecklar kollektivtrafiken och stadsplaneringen måste vi konsekvent beakta klimatfrågor.

Förändringarna är svåra men inte omöjliga och nödvändiga med tanke på våra barns framtid. Var och en av oss kan själv bidra till minskade utsläpp, men det största ansvaret ligger hos beslutsfattarna som lägger grunden för att vi ska kunna välja hållbart. Att bromsa klimatförändringen måste bli den viktigaste riktlinjen i hela politiken.

Finland har ju en mängd andra utmaningar också (åldringsvård, fattigdom, arbetslöshet, utslagning av unga mm.). Varför ska vi inrikta krafterna just på klimatet?

Klimatförändringen hotar grunderna för människans existens. Det finns inga garantier för att en mer än fyra grader varmare värld skulle kunna livnära den nuvarande mängden människor. Vi anser också att problemen ovan och andra globala problem är viktiga, men alla andra problem blir svårare eller till och med omöjliga att lösa om vi inte tar tag i klimatuppvärmningen. Därför anser vi att vi under de kommande 5—10 åren måste prioritera bromsandet av klimatuppvärmningen. Annars kan den få följder av en helt annan storleksordning än våra nuvarande problem.

Vad spelar det för roll vilka beslut vi i Finland fattar när våra utsläpp bara är en liten bråkdel av de globala utsläppen?

Hela världen måste avstå från fossila bränslen. Varje enskilt land har främst ansvar för sina egna utsläpp. Som det nu är hör Finlands utsläpp per person till världens största, vilket ger oss anledning att minska dem ordentligt. Vi måste göra vad vi kan nationellt och samtidigt inom EU driva på strängare internationella bestämmelser som står i samklang med klimatvetenskapens rön. Det viktigaste är att med alla medel stöda implementeringen av det globala klimatavtalet (Parisavtalet), men den måste ju bygga på de exempel varje land själv föregår med.

I klimatpolitiken handlar det i alla fall inte bara om våra plikter och skyldigheter, en ny grön ekonomi erbjuder också stora möjligheter. Förr eller senare måste världen övergå till utsläppsfri energi och då kommer föregångarna att ha dragit också ekonomisk nytta av sin fördomsfria inställning.

I vår familj har vi två bilar och äter kött. Kan vi ändå ansluta oss till Klimatföräldrarna?

Ja, det kan ni. Det är viktigt att var och en försöker minska sitt kolfotspår, men ansvaret för att hejda klimatuppvärmningen kan ändå inte läggas på den enskildes axlar. Enstaka människors individuella åtgärder räcker inte till, nu behöver vi ändra på hela samhällsstrukturen. Klimatföräldrarna arbetar för ett samhälle där en klimatvänlig livsstil är en självklarhet. Med en vettig trafik- och markanvändningspolitik kommer allt flera familjer att klara sig utan två bilar.