Helsinki hiilettömäksi – allekirjoittajia

Kiitoksia osallistumisesta! Yhteensä kirjeen allekirjoittajia oli lähes 400. Tässä osa allekirjoittajista (kaikkia nimiä ei julkaista netissä). Kaikkien allekirjoittaineiden lista toimitetaan kaupunginhallituksne puheenjohtajalle lähiaikoina.

Paula Sankelo
Janne Kilpinen
Hilkka Pellikka
Minna Suihkonen
Anni Granroth
Eero Rinne
Maikki Sykäri
Laura Meller
Jenni Heikkinen
Liisa Uimonen
Henna Kahra
Maire Antikainen
Piia Helander
Jaana Lahti
Jussi Lahti
Mira Kajo
Pirjo Apell
Heidi Hiltunen
Ansku Holstila
Eila Harle
Leena Lahti
Sonja Salomäki
Heta Rousi
Ulla Kärki
Mirja-Irene Hätälä
Sanna Sommers
Suvi-Anne Kinnunen
Tuomas Kärkkäinen
Tarja Ehrström
Maria Laine
Iida Riekko
Ulla Ala-Ketola
Katri Leinonen
Anna Pyyluoma
Niklas Kaskeala
Auli Starck
Hannu Koistinen
Ilona Kaski
Mai Kivelä
Martin Aalto
Hanna Leuhtonen
Leo Viskari
Karry Hedberg
Mikko Kurenlahti
Riku Eskelinen
Dan Koivulaakso
Sini Harkki
Otto Kopra
Hanne Korhonen
Mia Haglund
John Söderholm
Janne Peltonen
Outi Hupaniittu
Sergio Rossi
Janne Löppönen
Axel Ekström
Anirvan Himanen
Martta Viljanen
Karo Tetri
Meri Pukarinen
Taina Linna
Wilhelm Ehrnrooth
Jenni Uljas
Mikko Turunen
Kari Haatanen
Elina Hienonen
Aarne Granlund
Markus Sommers
Tanja Peltomäki
Johanna Riitakorpi
Hanna Aho
Elina Venesmäki
Sirkka Tuorila
Tomas De Rita
Emmi Sarttila
Ville Heikkinen
Kaarina Kolle
Ukko Perttilä
Matti Ikonen
Sarianna Mankki
Kirsi Siivola
Viljami Tervo
Riina Kivilahti
Gerard Vales Segura
Noora Jaakkola
Inkeri Kallio
Saku-Matti Mäki
Antti Lehtinen
Jenni Heikka
Sarianne Hartonen
Janne Mertaniemi
Janne Nieminen
Olli Tiainen
Salla Hakko
Sini Suominen
Sophia Leppä
Anna Suoninen
Virpi Saarinen
Nikodemus Siivola
Hanna Lakkala
Inari Savola
Markus Virtanen
Jesse Örö
Inka Ritvanen
Nelly Tarhonen
Inka Ritvanen
Mia Mikkola
Lauri Friberg
Paula Harkki
Piia Rytilä
Maiju Virta
Jutta Juvenius
Vera Kauppinen
Ilona Välisuo
Antti Nykänen
Sanna Winberg
Tommi Berg
Suvi Korhonen
Antti Lahtinen
Miiro Jääskeläinen
Tia Sallinen
Miiro Jääskeläinen
Liisa Kaski
Sara Pukarinen
Johan Holmberg
Johanna Hiltunen
Tuuli Sipilä
Anssi Hannula
Johanna Rahnasto
Anna Alaviuhkola
Mervi Turpeinen
Juha-Seppo Kuosmanen
Elisa Hara
Markus Linnanen
Teija Korhonen
Reija Mikkola
Havu Palviainen
Jenni Leppänen
Tuula Kupari
Roh Petas
Niko Palokangas
Matti Parry
Vivi Bolin
Johanna Koivisto
Nina Nummela
Joonas Merikanto
Terhi Hautamäki
Merja Kähkönen
Satu Ratia
Hannu Koistinen
Riikka Suominen
Elina Kauppila
Kalle-Pekka Alare
Emilie Uggla
Hanna Remes
Anni Arponen
Anna Backholm
Kirsi Mykkänen
Katja Hintikainen
Heikki Vanhanen
Maria Holopainen
Elina Mikola
Carl Lindgren
Marja Karisalmi
Maippi Ketola
Ari Kivelä
Anu Seppälä
Aleksandra Okolo-Kulak
Vilja Junka
Timo Puronen
Petri Isola
Santeri Virtanen
Maina Lavinto
Sanna Mattila
Arto Kekkonen
Mariko Sato
Mikael Lagerstedt
Karoliina Auvinen
Taina Ruuskanen
Juhani Ojala
Tiina Kahra
Vesa Puukka
Virva Lehtola
Jaana Asiainen
Emma Kurenlahti
Mervi Ukkonen
Markku Lehikoinen
Aino Kainulainen
Heidi Nurminen
Lauri Nurminen
Mona Sumelius
Minna Nousiainen
Vilja Oltava
Ilona Taimela
Kauri Uljas
Liisa Pekonen
Anu Kahra
Pertti Kaartinen
RIsto Ilmoniemi
Kaisa Rihu
Aino Taskinen
Johan Lindqvist
Anu Aapro
Iina Heikkilä
Suvi Aarnio
Sebastian Köhler
Suvipäivikki Mikola
Niko rantanen
Tiia Liesmäki
Janne Granroth
Mikko Aulio
Mauno Joukamaa
Katja Nikula
Janne Laurila
Pyry Hannila
Katarina Kurenlahti
Minna Teittinen
Hanna Ryti
Sonja Alin
Ida Heimonen
Markus Gabrielson
Marjo Myllyniemi
Tommi Säiläkivi
Juha-Seppo Kuosmanen
Helka-Maria Kinnunen
Tuutikki Tolonen
Steven Vanholme
Mari-Anne Arpiainen
Hanna Parri
Salla Heikkinen
Jodo Hakanen
Eemeli Vierimaa
Mona Kortelampi
Malla Kuuranne
Annu Lius
Vesa Soikkeli
Hanna-Liisa Kangas
Heini Jokinen
Tim Wessman
Elli Björkberg
Tim Wessman
Anu Koskinen
Johanna Ahonen
Saara Kytömäki
Reita Waara
Mia Meri
Veijo Aaltonen
Janna Hemming
Elina Kulmanen
Annemarie Hietala
Matti Karvanen
Heta Hyvärinen
Sari Forell
Anna-Riitta Kujala
Rebekka Nikula
Veera Vilkama
Amanda Vähämäki
Timo Nerkko
Henna Lahtinen
Sasa Tkalcan
Jaana Pesonen
Elina Norros
Päivi Joenmies
Liisa Lindholm
Kimmo Kahra
Jukka Suomela
Pirkko-Liisa Key
Marjo Lahti
Maaria Kuukorento
Paula Kultanen Ribas
Kirsi Kautiainen
Sanna Pelliccioni
Reetta Neittaanmäki
Sami Nieminen
Heini Viitamäki
Nina Karisalo
Anna Nuotio
Jante Hakanen
Helena Hietanen
Antti Hietanen
Siv Knudsen
Andrea Maier
Sini Virtanen
Sarkku Vilpas
Anne Nádasi
Anne Liljeström
Lassi Koto
Cristian Arias
Kirsi Vitikka
Susse Huhta
Päivi Suihkonen
Tim Wessman
Eeva Silvennoinen
Pirjo Toivonen
Jari Suominen
Reeta Mikkonen
Juuli Alm
Taru Halla
Anttu Kurttio
Laura Lindroos
Katri Uski
Timo Rantalaiho
Silla Ristimäki
Johanna Potila
Jenni Happonen
Salla Ahonen
Kirsi Pulkkinen
Aleksi Nisumäki
Iikka Oinonen
Vesa Linko
Panu Pihkala
Tuukka Norri
Vilja Väisänen
Miia Iivari
Pekka Kinnunen
Hannele Kinnunen
Elisabeth Rappou
Lauri Lähteenmäki
Nora Uotila
Allan Bain
Anu Vihanto
Anna Lemström

Kategoria(t): Yleinen. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.