Lausunto luonnokseen hallituksen esitykseksi ilmastolaista

Ilmastovanhemmat ry. kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi ilmastolaiksi.

Yhdistys kannattaa ilmastolain säätämistä. Ilmastokriisin hillitseminen vaatii kasvihuonekaasupäästöjen tehokasta vähentämistä. Ilmastolain avulla ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja kansainvälisten tavoitteiden saavuttamiseksi tarvittavat päästövähennykset voidaan toteuttaa määrätietoisesti ja järjestelmällisesti. Laki myös lisäisi ilmastopolitiikan läpinäkyvyyttä ja ennakoitavuutta. Ilmastopolitiikan ennakoitavuus on tärkeää päästöjen vähentämiseen tähtäävän innovaatiotoiminnan kehittymisen kannalta.

Ilmastovanhemmat katsoo, että Suomen tulee sitoutua ilmastotieteellisesti perusteltuihin päästövähennystavoitteisiin. Nykyisen ilmastotieteellisen tiedon perusteella Suomen tulisi sitoutua lakiluonnoksessa esitettyä kunnianhimoisempiin päästövähennystavoitteisiin. Yhdistys pitää silti tärkeänä, että laissa asetetaan sitova, vähintään 80 %:n päästövähennystavoite vuodelle 2050. Tavoitteen asettaminen laissa parantaa päästövähennystoimien ennakoitavuutta ja on tärkeä indikaatio Suomen sitoutumisesta pitkäjänteiseen ilmastotyöhön. Yhdistys pitää tärkeänä, että tavoitetta arvioidaan säännöllisesti ilmastotieteellisen tiedon perusteella ja että tavoitteen asettamista ei ole sidottu kansainvälisiin vaatimuksiin vaan se voidaan tarvittaessa asettaa myös kansainvälisiä vaatimuksia tiukemmaksi.

Ilmastovanhemmat huomauttaa, että lain perusteluissa ei ole lainkaan käsitelty kysymystä globaalista ja sukupolvien välisestä oikeudenmukaisuudesta. Ilmastovanhemmat muistuttaa, että ilmastonmuutoksen hillitsemistä ei tule arvioida vain nykyisten suomalaisten hyvinvoinnin kannalta. Ilmastovanhemmat esittää, että hallituksen esityksen yleisperusteluissa huomioitaisiin se, että nykytiedon valossa ilmastonmuutos vaikuttaa voimakkaimmin tulevien sukupolvien ja köyhimpien kehitysmaiden asukkaiden elinoloihin, vaikka juuri nämä ihmisryhmät ovat vähiten vastuussa ongelman aiheuttamisesta. Lastemme ja tulevien sukupolvien oikeus ihmisarvoiseen elämään tulee taata riittävän kunnianhimoisella ja ilmastotieteeseen perustavalla ilmastopolitiikalla.

Ilmastovanhemmat toteaa, että ilmastolain tulisi velvoittaa hallitukset määrittelemään pitkän aikavälin suunnitelmissa (7 §) aikataulutettu päästövähennyspolku, joka johtaa pitkän aikavälin tavoitteeseen. Päästövähennyspolun määritteleminen auttaisi arvioimaan suunnitelman riittävyyttä ja päästöjen vähenemistä määriteltyä tavoitetta vasten.

Ilmastovanhemmat kannattaa lämpimästi ilmastopaneelin aseman kirjoittamista lakiin.

Ilmastovanhemmat toteaa, että ilmastolain mukaisten suunnitelmien koordinoinnin tulisi olla valtioneuvoston kanslian vastuulla. Lakiehdotuksessa tehtävät on jaettu eri ministeriöille, mikä voi hankaloittaa hallinnon rajat ylittävää suunnittelua.

Liisa Selvenius-Hurme
Ilmastovanhemmat ry:n puheenjohtaja

Ilmastovanhemmat on ilmastonmuutoksesta huolestuneiden vanhempien ja muiden lasten läheisten kansanliike. Me vaadimme päättäjiä tekemään ilmastokatastrofin hillitsemisestä politiikan ykkösasian. Vain siten voimme pelastaa maailman lapsillemme.

www.ilmastovanhemmat.fi

Kategoria(t): Ajankohtaista Avainsana(t): . Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.